Algemene voorwaarden

van Always on Energy b.v. voor de verkoop en installatie van thuisbatterijen

Laatste update: 5 februari 2024

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, Offertes en Overeenkomsten.
 2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden uitsluitend als Always on Energy b.v. deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft geaccepteerd.
 3. Toepasselijkheid van eventueel door jou gehanteerde inkoop- en/of andere (algemene) voorwaarden is uitgesloten.
1. Over ons
 • Telefoon: 020-30 32 690
 • Email: [email protected]
 • Adres: Witteweg 15, 1431GZ  Aalsmeer
 • Openingstijden: kijk op www.supersmartjuice.nl
 • KVK-nummer: 88827240
 • btw-nummer: NL864792347B01
2. Begrippen

Wat betekenen de volgende begrippen:

Jij (je, jou, jouw):
De persoon aan wie wij de Offerte uitbrengen of de Overeenkomst mee afsluiten.

Installatie:​
Het installeren, inclusief de voorbereiding, van het Thuisbatterij-systeem op de locatie, zoals vermeld in de Offerte of Overeenkomst. Daar horen ook de eventuele aanvullende werkzaamheden bij die wij met jou hebben afgesproken.

Offerte:​
De Offerte die wij aan jou sturen voor de installatie van het Thuisbatterij-systeem.

Opleverrapport:​
Het formulier waarmee de installateur de installatie controleert.

​Overeenkomst:
De Overeenkomst tussen jou en ons betreft de levering en installatie van het Thuisbatterij-systeem. Deze bestaat uit het bestelformulier, met eventuele bijlagen en de algemene voorwaarden, en is bindend na het geven van akkoord.

​Prijs:​
De totale prijs, met eventueel overige vergoedingen voor producten en/of diensten die jij aan ons verschuldigd bent, zoals in de Offerte en/of Overeenkomst staat.

Schouw:​
Het technische onderzoek op afstand uitgevoerd vanuit ons kantoor om de geschiktheid van de locatie te beoordelen en te bepalen of en wat voor Thuisbatterij-systeem we kunnen installeren. Dit is in eerste instantie altijd digitaal. Bij twijfel kunnen we ook een Schouw op locatie uitvoeren, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

​Website:​
Onze website www.supersmartjuice.nl,

Wij (we, ons, onze):​​
Always on Energy b.v., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88827240, gevestigd aan de Witteweg 15, 1431GZ Aalsmeer.

Thuisbatterij-systeem:​
Het systeem van batterijen, omvormer, systeemcomponenten en materialen om elektriciteit op te slaan en terug te leveren voor later gebruik. Daarbij hoort ook de technische installatie ervan, indien we dit zijn overeengekomen.

3. Offerte, bestelproces en wijzigingen
 1. Voor het vastleggen van de afspraken wordt altijd gebruik gemaakt van een schriftelijke of elektronische Overeenkomst.
 2.  De afspraken tussen jou en ons gelden zodra de Overeenkomst door jou en ons is ondertekend. Kun je de Overeenkomst niet ondertekenen? Dan kan de Overeenkomst tot stand komen door een andere wettelijke akkoordverklaring dan ondertekening.
 3. Alle aanbiedingen die mondeling of schriftelijk zijn gedaan vóór het tot stand komen van de Overeenkomst, zijn vrijblijvend.
 4. Wij behouden ons het recht voor de Overeenkomst af te wijzen zonder opgave van reden.
 5. Zijn er extra werkzaamheden of wijzigingen in de Overeenkomst nodig? Dan bespreken we dit eerst met jou. Het kan dan zijn dat we de installatie niet kunnen uitvoeren of dat we de prijs moeten aanpassen. In deze gevallen mogen we de Overeenkomst kosteloos verbreken. Wordt de prijs hoger? Dan heb je 30 kalenderdagen na ontvangst van de nieuwe Offerte de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden.
4. Planning
 1. Bij vertraging in de levering van (onderdelen van) het Thuisbatterij-systeem nemen we contact met je op voor een nieuwe installatiedatum.
 2. Bij vertraging kan het voorkomen dat de door jou bestelde batterij of andere onderdelen van het Thuisbatterij-systeem niet meer beschikbaar zijn. In dat geval geven we je andere producten met gelijkwaardige of betere eigenschappen. Komen de bestelde batterijen op een later moment toch binnen bij ons? Dan kunnen we samen beslissen om de installatiedatum te verschuiven.
 3. Als wij een onredelijke vertraging veroorzaken, kun je de Overeenkomst ontbinden. Bijvoorbeeld als we je een dag van tevoren afbellen zonder reden. Wil je toch dat wij de installatie uitvoeren? Dan zoeken we samen naar een oplossing.
 4. Mochten we de afgesproken installatiedatum niet halen, dan wordt het eventuele verlies in opbrengst of besparing vanaf de afgesproken installatiedatum niet gecompenseerd.
5. Installatie en oplevering
 1. De Schouw, zowel op afstand als op locatie, bevat geen technisch onderzoek naar het draagvermogen van de muur en vloerconstructie. We vragen je daarom dit zelf uit te zoeken voordat je akkoord gaat met de Offerte of Overeenkomst.
 2. We garanderen dat de aansluiting van de thuisbatterij aan de juiste normen voldoet, namelijk NEN1010. We controleren ook gelijk je meterkast en als die niet volgens de nieuwste normen is, brengen wij je daarvan op de hoogte. Als tijdens de installatie de groepenkast moet worden vervangen en er blijkt daarna een defect te zijn in het huidige elektriciteitsnetwerk in de woning, dan zijn wij hier niet verantwoordelijk voor.
 3. Na de installatie van je Thuisbatterij-systeem nemen we het systeem volledig met je door. Daarna ontvang je het opleverrapport, waarin je alle informatie over je systeem kunt vinden, samen met de foto’s van het installatieproces. We vragen je op de dag van de installatie om het Opleverdocument te ondertekenen waarin je akkoord gaat met de door ons verrichte werkzaamheden. Hiervoor moet je aanwezig zijn tijdens de oplevering. Ben je niet aanwezig en moeten we terugkomen? Dan mogen we daarvoor kosten in rekening brengen.
 4. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor tot het afbreken van de installatiewerkzaamheden en/of het ontbinden van de Overeenkomst bij een van de volgende situaties:
  • De veiligheid van onze installateurs kan bij het uitvoeren van de installatiewerkzaamheden niet worden gegarandeerd;
  • De locatie voor de installatiewerkzaamheden is niet goed bereikbaar;
  • Asbest wordt aangetroffen;
  • De staat van de ondergrond en/of muur is dusdanig slecht dat installatiewerkzaamheden niet mogelijk zijn;
  • Een gevaarlijke situatie in de meterkast wordt aangetroffen.

Als onze installateurs langskomen en een van de bovenstaande situaties aantreffen omdat je ons onjuiste informatie hebt gegeven, of belangrijke informatie niet hebt doorgegeven, behouden wij ons het recht voor om de kosten bij je in rekening te brengen die wij tot dan toe hebben gemaakt. Deze kosten verrekenen we dan met de aanbetaling die je hebt gedaan.

6. Herroeping van de Overeenkomst
 1. Herroepen van de opdracht tot installatie; We zien je akkoord op de Offerte of Overeenkomst en je aanbetaling als een uitdrukkelijk verzoek om de installatie van het Thuisbatterij-systeem uit te voeren. Ook als er na de Schouw of door een andere reden nog wijzigingen in de Offerte of Overeenkomst worden doorgevoerd.
 2. Herroepen van de installatie van je Thuisbatterij-systeem; Je kunt je tot 14 dagen na de installatie van je Thuisbatterij-systeem bedenken. Je kunt dan de Overeenkomst zonder opgave van reden ontbinden. Dit wordt ook wel ‘herroepingsrecht’ genoemd. In dit geval vragen we je om een compensatie voor de werkzaamheden die we al hebben gedaan. Dat zijn onder andere, maar niet uitsluitend;
  • de installatiekosten van de oorspronkelijk uitgevoerde installatie;
  • een afschrijving van 30% op alle geïnstalleerde producten;
  • de verwijderingskosten.

Zijn er complexe en vaak dure verwijderingswerkzaamheden nodig om alles in de oorspronkelijke staat terug te brengen? Dan zijn we niet verplicht deze werkzaamheden uit te voeren of te betalen. We kunnen dit wel in overleg tegen bijkomende kosten uitvoeren.

7. Schade
 1. Schade komt bijna nooit voor. Maken we toch een fout waardoor er schade aan jouw eigendom ontstaat? Dan zorgen wij dat het hersteld wordt. Kan dat niet? Dan vergoeden we dit tot een maximum van € 1.000.000,-. Dit geldt voor alle directe schade, behalve voor kleine reparaties aan bijvoorbeeld je schilderwerk of behang dat tijdens het werk beschadigd is geraakt, zoals door boren in de muur bij het plaatsen van het Thuisbatterij-systeem, maar ook een vlek in bijvoorbeeld de vloerbedekking. Wij vergoeden nooit immateriële schade.
 2. Schakel je zelf een ander in om eventuele schade of problemen op te lossen? Dan vergoeden wij alleen de kosten als we de Offerte hiervan schriftelijk hebben goedgekeurd voordat de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Wij hebben het recht om een  Offerte af te wijzen, bijvoorbeeld als wij vinden dat de schade of het probleem niet voor onze rekening is, of als de kosten uit de Offerte te hoog zijn. We nemen in dat geval contact met je op om te onderzoeken of er een andere oplossing mogelijk is.
8. Wat we jou vragen
 1. Je betaalt de prijs zoals vermeld in de Overeenkomst. Het gaat dan om de aanbetaling en het resterende bedrag na de installatie.
 2. Om de installatie zo goed en veilig mogelijk uit te voeren, vragen we je:
  • ons van alle correcte door ons gewenste relevante informatie en documentatie te voorzien, zoals afmetingen, uitzonderingen en materialen;
  • ons toegang te geven tot de plek waar we mogen installeren en te zorgen dat er geen obstakels zijn;
  • zelf aanwezig te zijn bij de uitvoering en oplevering van de installatie van je Thuisbatterij-systeem. Dus niet de buren of een van je kinderen;
  • op tijd alle werkzaamheden zoals vermeld in de Offerte, Overeenkomst en/of in een mail van ons uit te voeren;
  • alle goedkeuringen, toestemmingen in orde en beschikbaar te hebben. Het komt bijna nooit voor, maar in enkele gevallen is bijvoorbeeld de goedkeuring of toestemming van de verhuurder nodig;
  • om vóór de installatie je verzekeraar te benaderen om te controleren of de plaatsing geen gevolgen heeft voor je (inboedel- en/of opstal-)verzekering. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.
  • zowel de P1-meter die op je slimme meter in de meterkast wordt aangesloten als het Thuisbatterij-systeem hebben een goed werkende wifi-verbinding nodig. Zorg ervoor dat op deze plekken je wifi-netwerk een goede dekking heeft en je de gebruikersnaam en wachtwoord bij de hand hebt.
9. Installatieafspraak
 1. We streven ernaar je uiterlijk één dag van tevoren te laten weten via telefoon en/of e-mail als we de afspraak om onvoorziene redenen moeten  annuleren. Een vergoeding vanuit ons is dan niet van toepassing. In uitzonderlijke gevallen kan dit eventueel de ochtend zelf zijn, bijvoorbeeld bij een plotseling personeelstekort bij ons of een of meerdere van onze onderaannemers.
 2. Je hebt op jouw beurt tot 14 dagen voor de afgesproken installatiedatum de tijd om de installatie te verzetten. Staan we toch voor je deur en kunnen we de installatie niet uitvoeren omdat je niet thuis bent of om andere aan jou toe te rekenen redenen? Dan mogen we de gemaakte kosten hiervoor in rekening brengen.
 3. Hebben wij voor de installatie specifieke externe kosten gemaakt, zoals het huren van een hijskraan? Dan mogen we deze kosten ook bij jou in rekening brengen. Heb je deze kosten niet betaald binnen 14 dagen na ontvangst van de aanmaning? Dan kunnen wij mogelijk de Overeenkomst ontbinden en ben je nog steeds verplicht tot betaling.
 4. Je bent samen met je netbeheerder verantwoordelijk voor je aansluiting en elektriciteitsmeter. Deze moeten beide geschikt zijn voor het kunnen terugleveren van stroom. Controleer dit bij je netbeheerder als je hierover twijfelt.
 5. We zijn niet aansprakelijk voor eventuele kosten, boetes of verliezen die het gevolg zijn van het niet op orde hebben van toestemmingen, verzekeringen of vergunningen. Als wij hierdoor schade ondervinden, kunnen we dat bij jou in rekening brengen of verrekenen met de aanbetaling.
10. Wijzigingen in en bij de installatie
 1. Wil je wijzigingen doorvoeren in het ontwerp en/of inhoud van je Thuisbatterij-systeem? Dit kan nog tot 14 dagen voor de datum van installatie. Dan kijken we samen of we het nog kunnen verwerken in de Overeenkomst. Het kan zijn dat de prijs dan ook verandert.
 2. Zijn er omstandigheden, zoals een niet besproken aanpassing in de ruimte waar het Thuisbatterij-systeem gaat komen, niet-uitgevoerde voorbereidingen die nog uitgevoerd zouden worden, asbest, onvoldoende informatie of verandert de situatie na het uitvoeren van de Schouw? Dan kan het gebeuren dat we niet kunnen starten. We bepalen dan samen wat er nodig is om de installatie wel uit te voeren, of wij dit kunnen doen en wat het effect is op de prijs. Komen we er niet uit of zijn we door jou niet in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 8 weken na de eerste afgesproken installatiedatum uit te voeren? Dan kunnen we de Overeenkomst ontbinden en mogen we €200,- verrekenen op je aanbetaling ter compensatie voor het tot dan toe verrichtte werk.
11. Betaling
 1. Na ondertekening van de Overeenkomst ontvang je een betaalverzoek voor de aanbetaling.
 2. Hebben wij alles volgens afspraak geïnstalleerd? Dan betaal je ons de prijs van de Overeenkomst minus de aanbetaling, inclusief het bedrag bij mogelijke wijzigingen (zoals benoemd in artikel 9) en/of later overeengekomen extra’s.
 3. We vragen je elke factuur binnen 14 dagen na ontvangst te betalen. Betaal je ons niet op tijd, dan mogen wij de wettelijke rente in rekening brengen. Eventueel vermeerdert met incassokosten. Deze kunnen oplopen tot 15% van het bedrag dat je aan ons verschuldigd bent, met een minimum van € 40,-.
12. Overgang van eigendom en risico
 1. Na de installatie van je Thuisbatterij-systeem is deze voor jouw risico. Vergeet niet je verzekeraar op de hoogte te brengen van de aanwezigheid van je nieuwe Thuisbatterij-systeem.
 2. Wij blijven eigenaar van het Thuisbatterij-systeem totdat jij de prijs van de Overeenkomst naar ons hebt overgemaakt. Tot dat moment blijf je ons toegang geven tot het Thuisbatterij-systeem. Doe je dit niet, dan kunnen wij maatregelen nemen om het onbetaalde gedeelte van de prijs op te eisen of het Thuisbatterij-systeem weg te halen.
13. Vakbekwaamheid en garantie
 1. De garantietermijn op de installatie van je Thuisbatterij-systeem staat altijd vermeld op je Overeenkomst en is leidend. Onder deze installatiegarantie valt de werking van het gehele systeem. We zorgen er tijdens deze termijn voor dat je systeem werkt. Gaat er iets stuk binnen de termijn van de installatiegarantie en de fabrieks- en productgaranties? Dan zorgen we voor een passende oplossing.
 2. Is er iets mis? Laat het ons zo snel mogelijk weten en we lossen het zo snel mogelijk voor je op. Let wel op dat onderstaande zaken niet binnen je installatiegarantie vallen en wij en/of onafhankelijke deskundigen dit beoordelen;
  • de internetverbinding tussen je netwerk en het Thuisbatterij-systeem en/of P1-meter;
  • schade ontstaan door gebreken/aanpassingen aan/in de meterkast;
  • schade ontstaan door kortsluiting ongerelateerd aan het Thuisbatterij-systeem;
  • schade ontstaan omdat je de instructies voor gebruik niet opvolgt;
  • schade ontstaan door chemicaliën (o.a. schoonmaakmiddelen);
  • schade ontstaan door achterstallig onderhoud aan het Thuisbatterij-systeem;
  • schade ontstaan door reparaties en/of veranderingen aan het Thuisbatterij-systeem die wij niet uitgevoerd hebben;
  • brand- of andere schade die door een natuurlijke oorzaak of door mensen wordt veroorzaakt.
 1. Op de producten die wij gebruiken bij de installatie van het Thuisbatterij-systeem gelden verschillende fabrieks- en productgaranties. Deze kun je terugvinden in de Overeenkomst of opleverdocument. Let op: is de fabrieks- en productgarantie van één of meer productonderdelen binnen jouw thuisbatterij-installatie korter dan de geldende installatiegarantietermijn? Dan is de garantietermijn van het productonderdeel leidend.
 2. Vervangen of repareren we een productonderdeel, dan blijft de originele garantietermijn van toepassing. Wij kunnen ook voorstellen om het productonderdeel te vervangen door een refurbished productonderdeel voor een snellere en duurzame oplossing. Het refurbished product is ten minste van dezelfde functionele kwaliteit als het te vervangen product.
 3. Wanneer wij, of een extern door ons ingeschakelde onafhankelijke deskundige, constateren dat de problemen ontstaan door een reden die niet onder de installatiegarantie valt, kunnen we voorstellen om dit voor je op te lossen. Daar kunnen we dan kosten voor in rekening brengen.
 4. Gaat er na je installatiegarantietermijn iets stuk? Dan staan we nog steeds voor je klaar. We brengen daar wel kosten voor in rekening, zoals voorrijkosten en vervangingskosten. Neem contact met ons op voor een indicatie van deze kosten.
 5. Laat je werkzaamheden uitvoeren door derden of ga je zelf aanpassingen doen en beïnvloedt dat je Thuisbatterij-systeem, bijvoorbeeld door werkzaamheden in de meterkast? Dan vervalt je installatiegarantie, tenzij we van tevoren op de hoogte hiervan waren en hier akkoord op hebben gegeven. Is het dus bijvoorbeeld nodig om je Thuisbatterij-systeem te verplaatsen of een aanpassing door te voeren in je meterkast? Neem dan altijd eerst contact met ons op.
 6. Bij het niet-(optimaal-)functioneren van het Thuisbatterij-systeem zullen wij niet met terugwerkende kracht compenseren voor het eventuele verlies in opbrengst of besparing dat is opgetreden.
14. Overmacht

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle, waardoor we onze beloftes naar jou toe niet kunnen waarmaken. Bij overmacht brengen we je zo snel mogelijk op de hoogte. Zodra deze overmachtsituatie voorbij is, komen we onze afspraken alsnog zo snel mogelijk na. Onder overmacht vallen bijvoorbeeld brand, overstroming, zwaar weer, pandemie, explosie(s), oorlog, terreur, sociale conflicten, handelsgeschillen en optreden van de (centrale) overheid, een overheidsorgaan of een supranationale organisatie.

15. Verwerking persoonsgegevens

We hebben jouw gegevens nodig om het Thuisbatterij-systeem op de juiste locatie te plaatsen. Deze gegevens kunnen we dus opslaan en gebruiken. Het kan gebeuren dat we deze gegevens doorgeven aan een externe partij zodat deze weet waar hij moet zijn. We verwerken de gegevens enkel voor de uitvoering van de Overeenkomst en de installatie. Met je ondertekening van de Overeenkomst of Offerte ga je ook akkoord met onze privacyverklaring, die je kunt nalezen op
w​ww.supersmartjuice.nl/privacy.​

16. Registratie van het Thuisbatterij-systeem

Wanneer wij je Thuisbatterij-systeem gaan installeren, ontvang je van ons uitleg over hoe je het systeem aanmeldt bij je netbeheerder. Dat kan alleen jij zelf doen in verband met privacyregels, maar gelukkig is dat zo gedaan. Heb je al zonnepanelen? Dan heb je dit al eerder gedaan en hoef je dus niks meer te doen. Nadat je het Thuisbatterij-systeem hebt aangemeld bij je netbeheerder, geven zij dit door aan je energieleverancier.

17. Onderhoud

Een Thuisbatterij-systeem is redelijk onderhoudsvrij. Toch zijn er onderdelen van het systeem, zoals een omvormer, die gedurende de levensduur van de thuisbatterij mogelijk vervangen moeten worden. Gedurende het proces van aankoop tot installatie informeren we je hierover. Is je systeem aan onderhoud toe? Neem dan contact met ons op. Meer informatie vind je ook op www.supersmartjuice.nl.

18. Geschillen
 1. Ben je het niet eens met onze manier van werken of heb je een andere vorm van klacht? Laat het ons weten. We kijken dan samen naar een passende oplossing.
 2. Vind je dat wij schade hebben toegebracht aan jouw eigendommen? Dan laten we dit graag beoordelen door een onafhankelijke deskundige die niet tijdens de installatie aanwezig is geweest. We vragen je ons dan toegang te geven tot de locatie, zodat de deskundige het onderzoek goed kan uitvoeren. Alle bevindingen worden met je gedeeld. De kosten van het onderzoek betalen wij. We kunnen deze kosten wel in rekening brengen als de klacht ongegrond is, bijvoorbeeld omdat de schade geen verband houdt met de installatie of als de schade zo klein is dat dit naar redelijkheid niet te rechtvaardigen is. Denk aan een krasje op de onderkant van je trapleuning. We ontbinden dan de Overeenkomst en storten de aanbetaling die je eventueel al gedaan hebt binnen 14 dagen terug en/of halen we je Thuisbatterij-systeem weer op.
 3. Eventuele geschillen kun je tot 12 maanden na het ontstaan daarvan voorleggen aan ons.
19. Algemene bepalingen
 1. Je rechten en plichten vanuit de Overeenkomst zijn niet overdraagbaar naar anderen zonder dat we dit samen hebben afgesproken. Het kan natuurlijk zijn dat je verhuist of dat het gebouw waar je Thuisbatterij-systeem staat overgaat naar een andere eigenaar. In dat geval gaat de garantie ook over naar de nieuwe eigenaar. De nieuwe eigenaar moet dan wel de originele Overeenkomst en het opleverrapport daarvan hebben of kopieën daarvan.
 2. We mogen onze rechten en plichten vanuit de Overeenkomst gedeeltelijk of geheel overdragen aan een ander, zonder dat dit afbreuk doet aan jouw rechten vanuit de Overeenkomst.
 3. De Overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht.
 4. Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Haarlem.
 5. Staat er iets in de Offerte dan wel de Overeenkomst wat niet overeenkomt met deze voorwaarden? Dan kun je ervan uitgaan dat wat in deze voorwaarden staat klopt. Uitzonderingen op die regel zijn de betaalvoorwaarden en de installatiegarantie-termijn die in de Offerte staan of als uitdrukkelijk is opgenomen dat het een afwijking van deze voorwaarden betreft.